Finalizado o procedemento selectivo, efectuado mediante oposición, para a elaboración de bolsas de emprego con carácter interino para postos de funcionarios de escala de administración xeral, subescala auxiliar administrativo do Concello.

Vista a proposta do tribunal cualificador.

PDF_Logo