Rematada a obra titulada “Substitución de cuberta na Escola Unitaria de Xaviña, reparación de cuberta na Escola Unitaria de Feiranova e Zona de xogos infantís na Escola Unitaria de Rabadeira”, actuación incluída no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) POS+2019 da Diputación Provincial da Coruña.