Obtida a información do servizo de intervención deste concello e en relación ao recollido no artigo 4.1.b) da Orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro pola que se desenrolan as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financieira e de conformidade co establecido na Disposición Transitoria Única do Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procemento de retención de recursos dos reximes de financiación previstao na Lo 2/2012 antedita, subminístrase a seguinte información:

 

-Ratio de operacións pagadas: 4,45

-Ratio de operación pendentes: 58,60

-PMP: 37,10 días

 

Coristanco, 30 de outubro de 2014.