&nbps;

👉 Recomendamos a lectura da guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o Coronavirus elaborada polo ISSGA no que se recollen:
 
• Información básica sobre o Covid-19
• Medidas previas ao inicio da actividade
• Medidas nos desprazamentos ao traballo
• Medidas para garantir a distancia de seguridade
• Medidas organizativas
• Medidas de hixiene e limpeza
• Técnica do lavado de mans con auga e xabón
• Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas
• Uso de máscaras e equipos de protección individual
• Xestión de residuos
• Outra información de interese