EMPRESAS E AUTÓNOMOS | Quérese establecer unha Listaxe de Empresarios e Comerciantes do Concello de Coristanco, aos efectos da súa invitación nos procedementos de contratación que non supere os límites de contrato menor. Todos aqueles interesados e interesadas poderán inscribirse durante o mes de maio, na solicitude anexa que poderá descargar na web municipal ou obter nas dependencias municipais.

Requisitos:

  1. Capacidade de obrar e habilitación técnica para realizar a prestación obxecto dos contratos.
  2. Ter domicilio fiscal no noso municipio.
  3. Estar ao corrente das obrigas coa Facenda do Estado, Xunta e Administración Local, así como as obrigas da Seguridade Social.
  4. Dispor de Certificado Electrónico que lles permita realizar os trámites derivados destas contratacións.
  5. Cando a cantidade da factura supere os 5.000 euros, deberá presentarse polo sistema FACe.

A orde de chamamento establecerase por data de presentación da instancia.

VER DECRETO

ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LISTAXES DE CONTRATACIÓN MENOR

Para máis información:
Teléfono: 981 733 001
Email: correo@coristanco.gal