EMPRESAS E AUTÓNOMOS | O pasado 13 de maio, co obxectivo de establecer unha Listaxe de Empresarios e Comerciantes do Concello de Coristanco, aos efectos da súa invitación nos procedementos de contratación que non supere os límites de contrato menor, procedeuse a apertura dun período de inscrición. Procedemos a un prazo de ampliación deste período para que todos aqueles interesados e interesadas poidan seguir achegando as súas solicitudes ata final de ano.

Requisitos:

  • Capacidade de obrar e habilitación técnica para realizar a prestación obxecto dos contratos.
  • Ter domicilio fiscal no noso municipio.
  • Estar ao corrente das obrigas coa Facenda do Estado, Xunta e Administración Local, así como as obrigas da Seguridade Social.
  • Dispor de Certificado Electrónico que lles permita realizar os trámites derivados destas contratacións.
  • Cando a cantidade da factura supere os 5.000 euros, deberá presentarse polo sistema FACe.

A orde de chamamento establecerase por data de presentación da instancia.

ANEXO I Declaración Responsable para listaxes de Contratación Menor 

ANUNCIO-RESOLUCIÓN – Ampliación Prazo de Inscrición

Para máis información:
Teléfono: 981 733 001
Email: correo@coristanco.gal