O Concello de Coristanco vén de publicar a listaxe correspondente coas concesións das axudas á escolarización do curso 2022/2023.

Poderá interporse o recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do mesmo e ante o mesmo órgano que o ditou.

Consultao AQUÍ