APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO (expte. SC 1-2019)

Departamento: Intervención

ANUNCIO

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm. 1/2019 sobre o Orzamento do Concello de A Cañiza correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun Suplemento de Crédito (Expte. SC 1/2019), por un importe total de 393.921,69 €.

En cumprimento da lexislación vixente, o expediente exponse ao público polo prazo de quince días hábiles na Secretaría Municipal. O devandito prazo comezará a contarse a partir do día seguinte a aquel en que apareza publicado este Edicto no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se consideren oportunas, as cales deberán ir dirixidas ao Alcalde–Presidente.

No caso de non presentárense reclamacións, considérase a modificación definitivamente aprobada.

Documento asinado electrónicamente por JUAN CARLOS GARCÍA POSE, alcalde do Concello, en Coristanco a 3 de outubro de 2019

2019/8000

VER PDF:
PDF_Logo

> Enlace ao anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña