Aprobación inicial de modificación de créditos 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019), rectificado

ANUNCIO

Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019)

Advertido un erro de transcrición no texto do anuncio relativo a “Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019)”, publicado o 9 de outubro de 2019 no BOP número 192, procédese a corrixilo mesmo, e onde di:

“O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a modificación de créditos núm. 1/2019 sobre o orzamento do Concello de A Cañiza correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun suplemento de crédito (Expte. SC 1/2019), por un importe total de 393.921,69 €”.

Debe dicir:

“O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a modificación de créditos núm. 1/2019 sobre o orzamento do Concello de Coristanco correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun suplemento de crédito (Expte. SC 1/2019), por un importe total de 393.921,69 €”.

Documento asinado electrónicamente por Juan Carlos García Pose, alcalde do Concello

En Coristanco, 10 de outubro de 2019.

2019/8200

– Departamento intervención

VER PDF:
PDF_Logo

> Enlace ao anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña