APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2022

Polo Pleno do Concello de Coristanco, na sesión celebrada o 31 de marzo de 2022, aprobouse inicialmente o orzamento do Concello de Coristanco para o exercicio 2022.
O acordo de aprobación inicial foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 65 de 5 de abril de 2022, estando exposto o mesmo desde o 6 ao 28 de abril (ámbolos dous incluídos) aos efectos de que os interesados puideran examinalo
e presentar as reclamacións ou alegacións que consideren pertinentes.

VER

Ligazóns no BOP:
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/03/2022_0000002292.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/03/2022_0000002355.html